Årstafältet, Stockholm

Årstafältet – plats för möten

Projekt:
Årstafältet
Ort:
Stockholm

Uppdragsgivare: 
Stadsbyggnadskontoret, Stockholm stad
År:
2019–Pågående

På Årstafältet planeras en ny stadsdel med cirka 7 000 bostäder. Stadens vision är att det ska vara en plats för möten: Möten mellan olika människor, mellan nytt och gammalt och mellan stad och park. Årstafältet byggs ut i flera etapper och innehåller ett antal olika detaljplaner. AJ Landskap arbetar med etapp 4.

AJ Landskap har arbetat med stadslivsanalys och programarbete för etapp 4 på Årstafältet. Arbetet har omfattat både analyser och övergripande diskussioner kring struktur och principer för att gynna stadslivet inom etappen och handfasta gestaltningsförslag för områdets olika parkmiljöer, platser och gaturum. Målsättningen har varit att skapa attraktiva stads- och parkmiljöer med hållbara, estetiska och arkitektoniska kvaliteter för stadens innevånare. Arbetet har utförts i nära samarbete med exploateringskontoret och samordning med stadsbyggnadskontoret och stadens övriga enheter, aktuella byggaktörer och övriga konsulter inför framtagande av samrådsunderlag under detaljplanearbetet.

Uppdraget har inneburit bland annat utredning av kvarters- och gatustruktur, strategier för skyfall- och dagvattenhantering, hantering av kulturhistoriskt värdefulla miljöer samt utformning av allmän platsmark med gestaltningsprinciper och illustrationer. Programarbetet resulterade i ett PM för allmän platsmark som togs fram i samarbete med trafikkonsulter från Tyréns. Stadslivsanalysen utfördes i samarbete med Gehl arkitekter.

Genom Årstafältet löper den gamla vägsträckningen Göta Landsväg som är av kulturhistoriskt värde och klassat som fornminne. Inom etapp 4 bildar den historiska landsvägen tillsammans med omgivande ytor en ny park – Landsvägsparken.

 

 

Fornminnesklassningen av Göta landsväg innebär särskilda restriktioner och krav för bevarande av kulturmiljöns värden, vilket ger avtryck i gestaltningen av Landsvägsparkens parkrum. Den centrala delen av den långsträckta parken ska bevaras som ett grönt och öppet parkrum med träd och dungar som lyfter hagmarkskaraktären. Den historiska landsvägens vägkanter förstärks genom ängsvegetation som lockar bin och insekter. Platser för samvaro, möten och lek placeras längs parkens kantzoner, främst mot parkens norra sida som är solig och ljus under hela året. Längs den något skuggigare södra sidan finns utrymme för ett grönt fuktstråk som utgör en del av skyfallslösningen inom området i stort och samlar upp och leder vatten vidare mot dammarna.

Under fortsatt arbete har AJ Landskap detaljerat gestaltningsförslagen för Landsvägsparken med fuktstråket och för fickparker, gator och övriga platser inom etappen.