Hagastaden DP1, Stockholm

Hagastaden DP1.

Projekt:
Hagastaden, DP1
Ort:
Stockholm
Uppdragsgivare: 
Exploateringskontoret, Stockholms stad
År:
2010-pågående

Den nya stadsdelen Hagastaden växer fram norr om Stockholms innerstad. AJ Landskap är landskapsarkitekter för den offentliga miljön i den första av tre detaljplaner. Området innefattar gator, två torg (Hagaplan och Torsplan) och en stadsdelspark (Norra Stationsparken).

Stadsdelen överdäcker E4/E20 som idag är en kraftig barriär mellan Stockholm och Solna. Visionen för Hagastaden är att skapa en tät stadsstruktur och kommunikationsnod där det offentliga rummet har påtaglig storstadskänsla och där den täta strukturen genererar levande parker, torg och gatuliv. Byggnation av området startades 2014 och beräknas stå färdigt 2025. Byggnationen av Torsplan och Område A är i full gång.

Hagastadens bebyggelsestruktur kommer vara starkt karaktärsskapande med höga täta kvarter och smala gaturum med ett flertal ”märkesbyggnader”. Den offentliga friytetillgången (parker och torg) är begränsad och kvartersgårdarna är små.

Ambitionen för den offentliga miljön är att föra in en sammanlänkande grön struktur på gator, torg och i park. Detta för att skapa gröna kopplingar, ge förutsättningar för biologisk mångfald, bättre mikroklimat, lokal dagvattenhantering och ta ner skalan i rummet.

Arkitekt: AJ Landskap Underlag bildmaterial: Stockholms stad