Marievik, Stockholm

Marievik är en stadsdel där Mälaren ständigt är närvarande. 

Projekt:
Marievik – Program allmänn mark
Ort:
Liljeholmen, Stockholm
Uppdragsgivare: 
JM, Marieviks andra samfällighet i samarbete med Exploateringskontoret, Stockholms stad
År:
2015-2020

Marievik är en del av Liljeholmen i Stockholm och ligger intill Årstaviken mellan Liljeholmen centrum och Årstadal. En ny detaljplan för Marievik syftar till att skapa en tät och upplevelserik stadsmiljö med en blandning av kontor och bostäder.

 

Stadsdelen, nu präglad av kontorsbebyggelse med ca 9000 arbets­platser, kommer att kompletteras med ny bostadsbebyggelse med plats för ca 1800 boende. För att skapa en attraktiv och levande stadsdel krävs en omvandling av befintliga publika rum samt tillägg av nya platser med fler kvaliteter och funktioner.

AJ Landskaps arbete har varit att hitta strategier för utformning av den all­männa platsmarken, utifrån analys av befintliga och kommande förutsätt­ningar. Som underlag för ny detaljplan har vi beräknat och analyserat friytetill­gången, tagit fram ett gestaltningsprogram och en systemhandling.

När Marievik kompletteras med bostäder ställs nya och högre krav på parktill­gång och funktionella friytor. Alla friytor måste utformas för att tåla ett stort slitage och material, utrustning och vegetation behöver vara robust och tåligt. Nya förskolor i området innebär att ett stort antal barn kommer att behöva trygga rörelsestråk och innehållsrika lekmiljöer. Målet är att de allmänna ytorna ska skapa ett sammanhållet Marievik med platser utformade för människor, med plats för rekreativ vistelse för en bred målgrupp.

Ett nätverk av platser och parker med olika karaktär och innehåll binds i Marievik samman av en långsträckt kaj och trädplanterade gångfartsgator. Marievik ska vara en stadsdel för människor. Plats för gående och cyklister prioriteras framför bilar och transporter.

Genom friytorna i Marievik – Milleniumstråket, parkerna vid kv M15 och M19, kajen samt ett nytt bryggbad – är målet att alla som bor, arbetar och besöker stadsdelen ska erbjudas väl­komnande och varierande utemiljöer. De ska vara rika på grönska för att ge ett gott lokalklimat, hantera dagvatten och vara upplevelserika.

När stadsdelen omvandlas kommer gatorna vara centrala för att Marievik ska bli en levande och attraktiv plats för människor. När området kompletteras med bostäder kommer det användas under stora delar av dygnet. Befintliga och nya gator inom Marievik föreslås därför omvandlas till gångfartsgator, där gående proriteras och olika trafikslag blandas.

AJ Landskap Foto: Kasper Dudzik & AJ Landskap