Inre Hamnen – tävling, Norrköping

Bygga Brygga.

Projekt:
Inbjuden tävling för Inre Hamnen, Norrköping
Ort:
Norrköping
Uppdragsgivare: 
Norrköpings kommun
År:
2016

Förslaget Bygga Brygga vann andra pris i Inbjuden arkitekttävling om Inre Hamnens offentliga rum under hösten 2016. Tävlingen syftar till att visualisera idéer och visa hur kajer, parker, stråk och vatten kan bidra till att integrera den nya stadsdelen i staden och ge en egen identitet.

Inre Hamns norra sida är den första etappen i omdaningen av å-rummet öster om Hamnbron. Tävlingsområdet är ett utsnitt av Inre hamnens norra sida, en viktig pusselbit i en större helhet. De ruffa kajmiljöerna kommer successivt att förändras när staden växer österut. Förslaget bygger en ny identitet åt Inre Hamnens kaj- och vattenrum där nya formelement och struktur löper tvärs kajens riktning med olika intensitet. Material och former ger ramar och platser för olika funktioner och aktiviteter längs kajen. Intensiteten är störst vid brofästet där parkens och gatans struktur växer ut i vattenrummet och ger riktning och identitet åt det nya badet, och längs Gasverkskajen där nya bryggor ger karaktär och ökar vattenkontakten. Vid de olika brofästena avtar intensiteten och sten- och betongkajerna tydliggör vattenrummets fasta gränser.
Arkitekt: AJ Landskap
Typ av projekt: Tävling