Tusbystråket, Sollentuna

Kommunikationsstråk som inbjuder till vistelse och möten

Projekt:
Tusbystråket
Ort:
Sollentuna
Uppdragsgivare: 
Sollentuna kommun
Byggnadsår:
20192020

Upprustningen av Tusbystråket har inneburit att en mörk och smal gångpassage omdanats till ett brett och generöst stadsrum med nya kvaliteter för områdets stadsliv.

Tusbystråket passerar under spårområdet i Sollentuna och knyter samman centrum i öster med bostads- och verksamhetsområdet i väster. Området väster och norr om Attunda Tingsrätt har varit under omvandling; nya bostäder har byggts och en kompletterande tingsrättsbyggnad har uppförts i Kv. Färgskrapan. Den närliggande Malmparken har rustats och blivit Sollentunas nya stadspark.

Tusbystråket är ett huvudstråk för gående och cyklister i området. Förslaget till upprustning har inneburit att Tusbystråket väster om spåren har breddats och kopplats samman med nya torgbildningar och andra vistelseytor.  Stråket har gestaltats med ett enhetligt golv av granit i olika grå nyanser som spänner mellan den nya tingsrättens fasad och en befintlig stödmur. Golvets genomgående fogriktning har lagts tvärs gångriktningen för att bredda upplevelsen av rummet. Ett separat cykelstråk i mörkare granit löper över ytan. Närmast byggnaden finns plats för uteserveringar.

Dagens befintliga stödmur i norr har bevaras men fått ett kvalitetsmässigt lyft genom en granitbeklädnad i samklang med golvet. Längs muren har ett enkelt och robust system av gradänger anlagts, som även dessa klätts med granit. Gradängerna har getts olika höjd och djup och försetts med infällda planteringsytor för t.prydnadsgräs, perenner och klätterväxter. Grönskan i gradängerna har kompletteras med träd i mark i spridd placering. Träd av olika arter har föreslagits för att skapa ett livfullt stråk där upplevelsen varierar längs sträckan. Gradängerna erbjuder sittplatser i bästa väderstrecksläge och på utvalda platser förses de med sitsar av trä.

För att förstärka platsens karaktär har golv och gradänger kompletteras med inslag av text, bearbetade detaljer i avvikande material och/eller integrerat ljus. Närmast tunnelmynningen finns plats för konstnärlig utsmyckning som kan integreras i eller ställas mot muren.

Arkitekt: AJ Landskap Foto: Kasper Dudzik & AJ Landskap
Typ av projekt: Upprustning och stadsutveckling 
0000