Jaktgatan, Norra Djurgårdsstaden, Stockholm

Grönskande gaturum i Norra Djurgårdsstaden.

Projekt:
Jaktgatan/ Lövängsgatan, Norra Djurgårdsstaden
Ort:
Stockholm, Hjorthagen
Uppdragsgivare:
Exploateringskontoret, Stockholms stad
Byggnadsår:
2015

Jaktgatan och Lövängsgatan bildar tillsammans ett långsträckt grönskande gaturum, utformat för rörelse och vistelse – ett landskapselement i staden.

Den nya stadsdelen Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden byggs på gammal industrimark med få befintliga ekologiska värden. Norra Djurgårdsstaden ska visa vägen för en hållbar stadsutveckling i Stockholm och utformningen av den allmänna marken bidrar till att forma en hållbar och grön stadsdel. Läget mellan Hjorthagens skogbeklädda branter och det omgivande natur- och kulturlandskapet i nationalstadsparken har gjort det nödvändigt att stärka och skapa nya ekologiska samband, där ett system av gröna gator och parker väver samman befintlig och nyskapad natur mellan bostadskvarter och industrihistoriska gasverksbyggnader.

Jaktgatan/ Lövängsgatan är en huvudgata och stråk med en bredd på 25 m, som spänner mellan Storängstorget och Husarviksparken invid Husarviken. Gatan har gestaltats med stor omsorg om detaljer för att ge upplevelsevärden för rörelse i olika hastighet samt för vistelse. Ett nedsänkt planterat stråk, 6.5 meter brett och asymmetriskt placerad i gaturummet, tar hand om dagvatten och bidrar till en trygg och bilfri miljö på en stor del av gatan, där gångbanan innanför ligger skyddad. Sittplatser på plattformar av trä ligger inskjutna i grönskan och binds samman av smala träspänger. Träd och buskträd tillsammans med höga och låga perenner, bidrar till biologisk mångfald och ger gatan ett ekologiskt, visuellt och socialt värde.

Arkitekt: AJ Landskap Foto: Kasper Dudzik & AJ Landskap