Norra 2, Norra Djurgårdsstaden, Stockholm

Gatan som biologisk maskin

Projekt:
Etapp 2, Norra Djurgårdsstaden
Ort:
Stockholm
Uppdragsgivare: 
Exploateringskontoret, Stockholm stad
År:
20042015

Norra 2 är en av deletapperna i det nya stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden. I området har AJ Landskap ritat offentliga ytor så som gator, torg och parker. Från systemhandling till finplanering.

Den nya stadsdelen byggs på gammal industrimark som har få befintliga ekologiska värden, och läget mellan Hjorthagens skogsbeklädda branter och det omgivande natur- och kulturlandskapet på Norra Djurgården har gjort det nödvändigt att stärka och skapa nya ekologiska samband, som kan bidra till kvalitéer för både djur och människa.

Parker gator och torg har gestaltats  med stor omsorg om detaljer för att ge höga arkitektoniska värden.

Gatorna fyller olika funktioner. Som länk mellan bostäder och naturområden där strukturen av gator i nord-sydlig riktning gör det lätt att röra sig ut mot vattnet och Norra Djurgården. Som vistelseyta där gatan ibland blir en plats för vila i grönska, ibland som en mötesplats längs en gångfartsgata. Som en grön koppling – där gatan likt en biologisk maskin transporterar dagvatten, gynnar biologisk mångfald och skapar ett gott mikroklimat. Detta sammantaget gör att gatan spelar en central och viktig roll i den nya stadsdelen.

Husarviksparken sträcker sig längs med Husarviken och bildar gränsen mellan husbebyggelsen och naturmarken på Norra Djurgården. Parken innehåller promenad, lekplats, öppna gräsytor och gångfartsgata. Parken klarar stor klimatpåverkan med kraftiga regn och är dimensionerad för att stora ytor ska kunna infiltrera nederbörden, med konsekvens att planteringar och gräsytor tidvis står under vatten.

Arkitekt: AJ Landskap Foto: Kasper Dudzik