Södra Skanstull, Stockholm

Aktiva offentliga rum för vistelse och iakttagelse. Urban grönska som stärker befintliga ekosystem och kopplar till omgivningens gröna struktur.

Projekt:
Södra Skanstull
Ort:
Skanstull, Stockholm
Area:
3 ha
Uppdragsgivare:
 
Exploateringskontoret, Stockholms stad
År:
2016
Priser:
Sveriges Arkitekters planpris 2017

Planprogrammet Södra Skanstull vann 2017 Sveriges Arkitekters planpris. Juryns motivering löd: ”Den omsorg om människorna på platsen som ligger till grund för planprogrammet för Södra Skanstull ger det en stark lokal förankring. Det blir trovärdigt att dess stadsbyggnadsstrategi leder till en dynamisk och levande stadsmiljö av stort värde för att på sikt utvidga Stockholms innerstad mot söderort. Utmaningen att läka staden i den här typen av ytterst komplexa miljöer blir allt vanligare i våra städer. I Södra Skanstull har Stockholm lyckats visa att det kan vara möjligt”.

Programmet omfattar området mellan Ringvägen och Årstaviken på Södermalm. Här ligger bland annat Eriksdalsbadet, klubben Trädgården, Badmintonstadion och Folksams kvarter. Genom området löper tre stora broar och området präglas av stora höjdskillnader och en mångfald av miljöer och verksamheter. Den nya gatan Diagonalen kopplar ihop de östra och västra delarna av Skanstull. Nya gång- och cykelvägar stärker kopplingarna både inom området och till närliggande områden. Där stråken möts utvecklas platsbildningar och torg som ger rumslig variation i stadsstrukturen och plats för aktiviteter, evenemang och möten. Badhustorget, Torget under bron och Hamntorget gestaltas för flexibla funktioner för att ge plats för både grönska aktiviteter, vistelse och spontanidrott.

De befintliga grönområdena bevaras och utvecklas. Järnvägsspåren föreslås däckas över för att göra det lättare att röra sig mellan stranden och Eriksdalslunden. Strandpromenaden kompletteras med nya aktiviteter som utegym, lekplats och bryggor. Under broarna planeras identitetsstarka urbana platser och torg och växtlighet som bygger vidare på områdets identitet som en plats för nöje och kultur.