Aspuddsparken, Stockholm

Modern upprustning av en klassisk naturpark.

Projekt:
Aspuddsparken
Ort:
Aspudden, Stockholm
Area:
1,5 ha
Uppdragsgivare: 
Trafikkontoret, Stockholms stad
År:
20122015

Aspuddsparken har genom upprustningen fått en lekfull karaktär och lockar en bred publik med sin lugna och gröna inramning och sitt varierade innehåll. Här finns spännande lek-och aktivitetsytor, en parklek med djur och många platser för möten och lugn och ro.

Aspuddsparken är en klassisk naturpark som ursprungligen formgavs under 1950-talet och idag är en av södra Stockholms stadsdelsparker.  Parken har en varierad topografi och är omgärdad av naturmark. Den ligger delvis nedsänkt i förhållande till omgivningen, vilket ger ett lugnt, grönt och skyddat läge. Här finns en plaskdamm och en uppskattad parklek med djurhållning och café.

Målet med upprustningen har varit att locka en bred publik till parken och att skapa en målpunkt med karaktär för både närboende och långväga besökare. Staden önskade sig också en slitagetålig anläggning med en disposition av ytor med befintliga och nya lek- och aktivitetsytor samlade i en del av parken för enklare skötsel. Plaskdammen skulle upprustas med ett nytt pumphus och parkleken med djurhållning ges goda förutsättningar för en fortsatt verksamhet.

Aspuddsparken hade från början många kvaliteter som vi ansåg viktiga att bevara och utveckla, och som blev vår utgångspunkt under gestaltningsprocessen. Vi inspirerades av formspråket i den ursprungliga anläggningen och parkens topografi och värnade speciellt den omgivande naturmarken, de kandelaberformade lönnarna och en sittgradäng i fint solläge i anslutning till dammen.

Social hållbarhet, trygghet och tillgänglighet har genomsyrat arbetet liksom målsättningen att Aspuddsparken ska vända sig till många olika åldrar. Här ska finnas möjlighet till både lek och aktivitet och platser för lugn och ro. Genom att samla lek-och aktivitetsytorna i en del av parken frigjordes ytor som exempelvis en större gräsyta och ett antal lugnare gröna platser i parkens övriga delar.

Parkens lek- och aktivitetsytor som är lekfullt formgivna har kopplats ihop genom ett sammanhållande system av pergolor, väderskydd och olika typer av sittplatser. Här längs parkens ena långsida kan parkens besökare slå sig ner i bra solläge. En yta med en serie mindre kullar av gatsten tillför egen karaktär och utgör en yta för icke programmerad lek, något som funnits med som önskemål under processen. Färgpaletten i lekområdet är sammanhållen och framtagen för att spegla formspråket och harmoniera med kulörerna på byggnader i omgivningen.

Arkitekt: AJ Landskap Foto: Kasper Dudzik