Malmparken, Sollentuna

Upprustning och utveckling av Sollentunas nya stadspark

Projekt:
Malmparken
Ort:
Sollentuna
Uppdragsgivare:
Sollentuna kommun
År:
2016-2019
Konstnärer lekplats:
Tor Svae och Johan Ferner Ström

Malmparken är Sollentunas nya stadspark med en tydlig identitet och stor attraktionskraft. Utformningen tillåter en stor variation av möten och aktiviteter där fokus ligger på kultur, aktivitet och grönska.

 

Helhet

Malmparken är utformad som en tydligt avgränsad stadspark med aktiva och värdetäta zoner kring en stor öppen gräsyta. Parken kantas av gångstråk på alla sidor, där Tusbystråket i nordväst är mest frekventerat, följt av Oppegårdsstråket i nordost och Hvidovrestråket i sydost. Längs parkens sydvästra sida skapas ett nytt gångstråk längs befintlig bebyggelse.

Ramen – gräns mot omgivningen

Parken omgärdas av en tydlig ram med sittbara breda murelement i tegel. Ramen ges en varierad bredd med karaktärsfull markbeläggning, marktegel. Murelementen tillåts växla läge och ger plats för sittplatser, planteringar, bouleplaner med mera i bra sollägen och där mycket folk rör sig. Murelementen bildar en tydlig gräns men har breda öppningar som ger entréer och bjuder in till vistelse i parken.

Flöden – platser och stråk

Parken gestaltas med ett organiskt formspråk innanför den strikta ramen, med gångvägar i mjuka böljande rörelser kring den öppna gräsytan i parkens mitt. Viktiga gångvägar utformas av platsgjuten betong, sekundära gångvägar i stenmjöl. Gångvägarna vidgar sig i norr och söder och omgärdar platser och ytor med olika aktiviteter.

Träd – rum och volym

Befintligt trädbestånd är kompletterat med nya arter för att skapa nya parkrum och ge variation och karaktär åt trädgrönskan. Parkens ram har nya träd som avgränsar mot omgivande byggnader.

Planteringar – grönska och blomprakt

Malmparken är en grönskande oas där grönskan byggs upp med ett bassortiment av tåliga och robusta arter som används för att skapa planteringar med olika växtkaraktärer i olika delar av parken. Vid parktorget i norr och vid parkens olika entréer finns planteringar med mer varierad växtsammansättning och blomprakt som följer årstidernas växlingar.

Aktiviteter och funktioner

Funktioner och aktiviteter lokaliseras kring den stora öppna gräsytan i parkens mitt. Parkens östsida, där klimatläget är det bästa, har ett flertal sittplatser och mötesplatser med olika karaktär och funktion. Parktorget i norr med vattenlek och lekplats. Solterrasser och bouleytor, beachvolleyplan och isbana/bollplan i söder. Längs västra sidan lokaliseras mer rörelseaktiviteter som lekytor, utegym, hinderbanor, och bollytor.

Dagvatten

Parken är utformad som en skål för att buffra vatten vid extrema skyfall. Allt dagvatten leds till planteringar och infiltreras lokalt för att avlasta dagvattennätet.

Foto: Kasper Dudzik & AJ Landskap