Vinterviken saneringsplan, Aspudden

Marksanering av Vinterviken, Aspudden.

Projekt:
Vinterviken, sanering
Ort:
Aspudden, Hägersten
Uppdragsgivare: 
Stockholms stad
Byggnadsår:
20192020

Alfred Nobels industriella verksamhet i Vinterviken har lett till att marken i området blivit förorenad. Därför har en omfattande marksanering skett med så att området ska kunna användas för rekreationsändamål utan att människors hälsa riskeras.

Vinterviken är en vik av Mälaren  med tillhörande parkområde i stadsdelen Aspudden i Stockholm. Vinterviken domineras av Alfred Nobels anläggningar där olika former av industriell verksamhet bedrivits fram till 1980-talet. Dessa verksamheter har medfört att marken har blivit förorenad och därför har Stockholms stad har beviljats statliga medel för att sanera delar av området.

AJ Landskaps uppdrag har varit att återställa marken till befintligt skick efter saneringen. Detta innebär att grönytor och gångstråk renoverats/återskapats samt att nedtagna träd ersatts med nya. I samband med återställningen har även en översyn av strukturen gjorts för att skapa tydligare gångstråk, fler kvalitativa vistelseytor och siktlinjer mot vattnet.

 

I området fanns ett stort antal uppvuxna träd. Efter en bedömning av trädens vitalitet och ålder har ett fåtal träd bedömts vara extra värdefulla att spara. Runt dessa har saneringen skett med vakuumschakt som på ett varsamt sätt avlägsnar befintlig jord mellan rötter.

Då många av träden har tagits ned har sikten mot vattnet förbättras vilket förstärker kopplingen mellan den stora gräspelousen och strandlinjen. Vid nyplanteringen har placeringen av nya träd valts med tanke på siktlinjer, rumslighet och skuggning samt att bryta upp vind från viken och skapa behagligare lokalklimat. Alla träd som tagits ned har ersatts med nya.

Längs den norra sidan av viken har stranden stabiliserats för att förhindra att förorenad jord ska erodera ut i viken. Detta har gjorts med hjälp av större stenar som strandskoning och pluggplantor med strandvegetation som på sikt ska smälta in på ett naturligt sätt med naturen.

Arkitekt: AJ Landskap Foto: Kasper Dudzik
Typ av projekt: Sanering och upprustning av parkmiljö