Stadsdelen Ingenting, Solna

Stadsdelen Ingenting, Solna

Projekt:
Projektering
Ort:
Solna
Uppdragsgivare: 
Solna stad
Byggnadsår:
20122021

Kvarteren Ingenting är en ny stadsdel i Solna. Området är kulturhistoriskt intressant, med anor från Bellmans tid, flera hundraåriga ekar samt byggnadsminnesklassade Statens Bakteriologiska Laboratorium (SBL),  ritad av Gunnar Asplund på 1930-talet. Byggnaden anses idag som ett av landets viktigaste byggnadsverk från den tidiga modernismen. Att förena Solna stads strävan om en ny, tät och attraktiv stadsdel med att ta till vara på kvaliteterna i den byggnadsminnesmärkta anläggningen samt att bevara de gamla träden var kärnan i uppdraget.

AJ Landskap har arbetat med flera uppdrag och skeden för området. Arbetet har omfattat en kulturhistorisk värdebeskrivning samt vård- och underhållsanvisningar för byggnadsminnet SBL, ett program för fastighetsutveckling, detaljplanearbete och projektering av gator och torg.

Huvudgatan, som leder över Ektorget, är stadsdelens ryggrad och utgör med sina dubbla trädrader en mjuk övergång mellan byggnadsminnet och den nya bebyggelsestrukturen. Från huvudgatan leder lokalgator, planterade med mindre gatuträd av olika arter, in mellan kvarteren. Ambitionen har varit att skapa en tydlig gatustruktur med hierarkier för en väl fungerande och karaktärsfull stadsmiljö.

En grupp av flera hundra år gamla ekar i området var en viktig tillgång att förvalta. Dessa bildar nu fondmotiv från båda håll längs stadsdelens huvudgata. Trädkronornas stora volym krävde en indragning av kvartersstrukturen vilket gav det naturliga läget för en identitetsskapande torgmiljö i stadsdelen, Ektorget.

På Ektorget sveper en låg mur i gränssnittet mellan den gröna och den hårdgjorda miljön. På den gröna sidan finns de ståtliga ekarna, böljande gräsytor och ängsblommor. På sidan och vetter ut mot gatan återfinns en intim torgmiljö med gatstensbeläggning i samma svepande mönster som muren. Ektorget och belönades med Solna Stadsmiljöpris 2012.

 

Söder i området finns ett mindre entrétorg beläget som välkomnar boende och besökare med rundlar av perenn- och buskplanteringar och bågformade bänkar. Ett enkelt grafiskt mönster som blandar betongplattor med natursten ger en detaljering som visar omsorg och ger identitet till området.

Arkitekt: AJ Landskap Foto: Kasper Dudzik & AJ Landskap
Typ av projekt: Stadsbyggnad 
 Belysning: Black Ljusdesign AB
Pris/utmärkelse: Solnas stadsmiljöpris 2012 för Ektorget
0000