Riddarholmen, Stockholm

Kulturhistoriska Riddarholmen med generösa ytor för promenader och vistelser vid vattnet.

Projekt:
Generalkonsult: upprustning, nyanläggning och anpassning av historisk miljö.
Ort:
Stockholm
Uppdragsgivare: 
Statens Fastighetsverk
Area:
10 000 m2
År:
2016-pågående
Pris:
Riddarholmen nominerades år 2018 till Landezine International Landscape Awards – Public Choice Award.

I hjärtat av Stockholm ligger ön Riddarholmen, som tillsammans med Gamla Stan utgör stadens historiska kärna. I rollen som generalkonsult har vi på AJ Landskap i uppdrag att upprusta, nyanlägga och anpassa utemiljön på hela Riddarholmen.

Riddarholmen ägs och förvaltas av Statens Fastighetsverk (SFV). SFV planerar att förnya och utveckla öns offentliga platser för att bli mer attraktiva och tillgängliga för allmänheten. Hela platsen är kulturhistoriskt intressant och hyser stora antikvariska värden som inte får förvanskas. Med öns rika historia i beaktning är det är en central deöa arbetet att hitta tillvägagångssätt för att förnya och rusta upp – samtidigt som vi möter dagens krav på funktion och tillgänglighet. Därför jobbar vi i ett nära samarbete med antikvarie och alla projekt sker i samråd med Riksantikvarieämbetet.

Alla etapper löper från programhandling, vidare till projektering och byggnation där vi är delaktiga och arbetar med alla skeden i projekten. På detta sätt kan vi bevaka hela byggprocessen och kvalitetssäkra gestaltningen. I uppdraget ingår 12 projekt:

Pågående

 • Överkommissariens trappa
 • Norra Riddarholmshamnen
 • Gård och gränd, Rosenhanska och gamla auktionsverket
 • Gård och gränd, Riksarkivet och Hessensteinska palatset
 • Gård och gränd, Söda gymnaisehuset
 • Gård och gränd, Hebbes trädgård
 • Gård och gränd, gamla Riksdagshuset
 • Östra Riddarholmen
 • Järnvägshyllan
 • Hebbes trappa

Färdigställda

 • Södra Riddarholmshamnen
 • Birger Jarls torg

Birger Jarls torg

Birger Jarls torg är öns kärna. Här står Stockholms äldsta byggnad, Riddarholmskyrkan. Projektet kräver därför mycket stort fokus kring balansen mellan kulturmiljön, gestaltning och funktion.

Utgångspunkten i projektet är att förstärka och binda ihop torget genom att tona ner korsande vägar, men samtidigt lösa platsens trafikproblematik. Mötespunkter, informationsplatser och sittplatser har lagts till. En av platsens utmaningar är att tillföra mer tillgängliga ytor och samtidigt ta hänsyn till den skyddade kulturmiljön.

Södra Riddarholmshamnen

Södra Riddarholmshamnen är den första färdigställda delen av öns offentliga platser. Projektet blev 2018 till Landezine International Landscape Awards – Public Choice Award.

Kajerna längs Riddarholmens södra del bjuder på en magnifik utsikt. Tillsammans med den slående vyn och platsens historiska markmaterial låg stor vikt i projektet att bevara den öppna hamnkaraktären och viktiga förutsättningar i utformningen har varit att skapa mer generösa ytor för promenader och vistelse vid vattnet. Intill hamnens byggnader finns fria ytor som ger goda förutsättningar att uppleva byggnaderna. De triangulära platser som bildas mellan husen är skyddade, södervända och lugna vistelseplatser. Här finns bänkar med skön lutning på ryggstödet utmed fasaden på Kammarrättens hus och en specialbyggd bänk som följer utmed bergväggen mellan Kammarrättens hus och Västra Gymnasiehuset. Längs med vattnet står bänkar som är specialritade för platsen i ek från Visingsö.

Tanken är att låta hamnens ytor följa kajens riktning på samma sätt som längs äldre tiders hamnstråk och därmed skapa en generell lösning för att möjliggöra en flexibel användning av platsen. Resultatet blev stora ytor som kan tas i anspråk till olika arrangemang efter behov, likväl som till parkering av bussar och bilar. Lösningen gör också att kajerna har breddats och mer yta har skapats intill byggnaderna. Kajerna ska även kunna användas för att förtöja större båtar, både linjetrafik och charterbåtar.

För att förstärka den historiska aspekten av markbeläggningar har vi arbetat intensivt med variationer och subtila skiftningar i stenstorlek och läggningsmönster. Likt äldre tider är området närmas husen öppna och belagda med kullersten och storgatsten.

Med målsättningen att höja upplevelsen av den historiska miljön och öka tryggheten har en ny belysningsplan tagits fram för Södra Riddarholmshamnen.

Arkitekt: AJ Landskap Foto: Kasper Dudzik & AJ Landskap
Konsulter som medverkar i projektet:
Teknisk försörjning: Tibi, Lars Öhman | Belysning: Ljusbyggarna, Klas Möller | El: Sweco systems, Per Östfeldt | VA: VA-kompetens, Jerker Enochsson | Antikvarie: AIX, Johan Engström | Trafik: Grontmij, Nils-Göran Nilsson