Parkplaner, Stockholm

Parkplanen – Ett strategiskt dokument för stadsdelens grönytor.

Projekt:
Parkplan
Ort:
Norrmalm, Kungsholmen & Östermalm, Stockholm
Uppdragsgivare:

Stockholms Stad,
Stadsdelsförvaltningen Norrmalm
Stadsdelsförvaltningen Kungsholmen
Stadsdelsförvaltningen Östermalm
År:
2014-2018

Efter 2006 arbetar Stockholms stad med att ta fram lokala parkplaner för stadens samtliga stadsdelsområden. Parkplanerna utgör vägledande dokument som beskriver hur bostadsnära natur, parker och gröna gaturum inom stadsdelsområdena ska vårdas och utvecklas för framtiden.

AJ Landskap har åt Stockholms Stad tagit fram parkplaner för stadsdelarna Norrmalm, Kungsholmen och Östermalm.

Parkplanerna är uppdelad i två delar. Del ett beskriver övergripande strategier för parkutvecklingen inom stadsdelsområdet. Här redovisas exempelvis hur de ekologiska sambanden ser ut och var de rekreativa och kulturhistoriska värdena finns. I del två beskrivs och analyseras stadsdelsområdets samtliga parker avseende historik, innehåll, karaktär och värden. Även strategier för utveckling av respektive park presenteras.

Parkplanerna omfattar parker och gröna gaturum som ägs och förvaltas av Stockholms stad. Parkplanen ses över i sin helhet med ett intervall på mellan 5­10 år.

Arkitekt: AJ Landskap