Naturum Laponia

Världsarvet Laponia

Projekt:
Naturum Laponia
Ort:
Stora Sjöfallets naturreservat
Uppdragsgivare: 
Länsstyrelsen Norrbotten
År:
2009-2014

Naturum Laponia i Stuor Muorkke är försiktigt inpassat i det storslagna landskapet vid Stora Sjöfallet och del av ett omfattande informationsprojekt, ”Besöksmål världsarvet Laponia”. Stor omsorg är nedlagd på att minimera ingrepp och slitage i fjällnaturen samtidigt som besökande skall ges möjlighet till att följa årstidsväxlingar i fjäll, skog och myr och njuta av platsens skönhet.

Naturum Laponia är ett samarbete mellan Winghårds arkitekter och AJ Landskap. 2009 vann vi tillsammans en inbjuden arkitekttävling om att formge naturum tillsammans med omgivande mark.

Enligt FN-organet Unesco är Laponias vidsträckta, storslagna fjällandskap och välbevarade kulturella värden »ett av de bäst bevarade exemplen på nomadområden i norra Skandinavien«.

Området har sedan förhistorisk tid varit befolkat av samerna och har status som världsarv sedan 18 år tillbaka. Den samiska traditionen har format landskapet, där renskötseln är ett tongivande inslag.

Här, mitt i Stora Sjöfallets nationalpark, har Naturvårdsverket skapat ett Naturum. Det är ett pedagogiskt centrum som på ett lustfyllt sätt ska inspirera till upptäckter på egen hand genom att sprida kunskap om landskapet men också – och främst – skapa förståelse för samekulturen.

Platsen valdes ut av samebyn Unna tjerusj, men staten har bara fått marken till låns. Den centrala kärnan i projektet har varit att visa respekt för den samiska kulturen

Vi ansvarade för vägar fram till naturrummet, parkeringsytor, spänger och utsiktsplatser i landskapet samt terrasser/trädäck runt själva byggnaden. Allt som byggts runt naturrummet skall i framtiden gå att demontera utan att egentligen lämna några spår efter sig i landskapet. Markingreppen har därför varit få. Eftersom huset står upphöjt på plintar behövs ingen dränering. Besökarna som ska från byggnaden och ut i det omgivande landskapet går på upplyfta träspänger, utformade för att inte skada den sköra vegetationen på marken. Samernas rika hantverkstradition gav också inspiration till att utforma trädäcken och spängerna så att de ger associationer till flätverk.

Landskapsarkitekt: AJ Landskap Arkitekt hus: Wingårdhs arkitekter Foto: AJ Landskap