Nationalmuseum, Stockholm

Ett statligt byggnadsminne återställs till 1800-tals park för allmänheten.

Projekt:
Nationalmusem
Ort:
Blasieholmen, Stockholm
Area:
1,2 ha
Uppdragsgivare: 
Statens Fastighetsverk
År:
2018

Den gömda platsen bakom Nationalmuseum har i samband med ombyggnad och renovering av museet rustats upp och återställts till en nutida 1800-talspark.

Tre viktiga utgångspunkter för arbetet har varit parkens skydd som statligt byggnadsminne, bevarandet av befintliga träd samt en ambition att tillgängliggöra parken för allmänheten. De stora gamla träden är viktiga för parkens karaktär och för förståelsen av parkens historiska dimension. Att skydda och bevara parkens gamla träd har både inneburit att som landskapsarkitekt finnas på plats för kontroll och bevakning och andra gånger att under hand justera och anpassa gestaltningen efter trädens förutsättningar. Parkens östra del, som tidigare var en undanskymd och mörk plats med parkeringar och asfaltytor har återställts till parkmark med öppna gräsytor och ett nytt gångstråk förbi det nya inlasthuset ”Flätan”.

Museiparkens romantiska 1800-talskaraktär har förstärkts med nya blomrabatter, traditionella parksoffor, blommande buskar och träd och prydliga gräsmattor. En listplantering och ett lågt gjutjärnsstaket markerar parkens gräns mot norr, vilket ger förbättrade möjligheter att nyttja hela parkens yta. Parken mittersta delar består av öppna gräsytor med plats för konst, utställningar och evenemang. Nya exotiska träd som lärk, prydnadskörsbär och magnolia skapar skydd runt den öppna gräsytan och tryggar parkträdens återväxt på sikt. Blommande buskar som parksyrén, doftolvon, azalea, parkrododendron och snöbär kompletterar listplanteringen. Blomsterrabatter med tillfälliga planteringar som förändras med säsong utgör spännande inslag i parkens centrala och soligaste delar. Utformningen av parken har hämtat inspiration från den samtida Berzelii park avseende utformning, utrustning, växter etc

En av utmaningarna i arbetet har varit att projektet ligger i anslutning till flera andra pågående och planerade byggprojekt (Strömkajen, Museikajen, Nobelmuseet och tunnelbanans utbyggnad från Kungsträdgården), vilket har inneburit både löpande samordning och förutsättningar som förändrats med tiden.