Malmö kulturpark – tävling, Hyllie

Malmö Kulturpark – kultur och krumelur

Projekt:
Inbjuden tävling stadspark i Hyllie
Ort:
Hyllie
Uppdragsgivare: 
Malmö Stad
Byggnadsår:
2018

Vårt förslag för Hyllies nya park tar sin utgångspunkt i begreppet kultur, den gamla och den nya, den kända och den oväntade. Malmö kulturpark blir en brygga mellan kulturlandskapet och den nya staden, en arena för kulturhändelser och upplevelser för alla sinnen och ett tillåtande rum där alla ges plats och möjlighet att pröva sina vingar.

Kulturen
Kulturen speglar vårt samhälle och en ny stadsbygd behöver sin kulturella förankring, både fysiskt och immateriellt. Vi väljer därför att utveckla den nya parken i Hyllie utifrån alla de kulturuttryck som kan ge stadsdelen en social samhörighet och skapa en brygga mellan det förflutna, samtiden och vår gemensamma framtid. Parken blir en grönskande kulturell plattform, ett identitetsskapande och värdeskapande nav i den nya stadsväven som ger identitet och genererar sociala och estetiska värden. Malmö kulturpark blir navet i en ny hembygd.

Krumeluren
Krumeluren står för lusten och glädjen och färgen och formen. Det finurliga och påhittiga, det glada och sinnliga, leendet och igenkännandet och gemenskapen i skrattet. Krumeluren står för medkännandet och fantasin och fantastiska berättelser. Krumeluren genomsyrar parken i stort och smått. Lekplatsen utgår från temat krumelur, ”Krumelurens hus” innehåller verkstäder och café och toaletter, krumeluren finns i markbeläggningar, utrustning och möbler. Krumeluren ger identitet.

Struktur och fysisk gestalt
Parkens fysiska gestalt tar sitt ursprung i det skånska kulturlandskapet i Hyllie innan de stora skiftesreformerna på 1700- och 1800-talen. Långsträckta radbyar där bygatan var händelsernas centrum och ett stort antal smala tegar med olika ägare och därigenom olika grödor och bruk. I vårt koncept är bygatan omvandlad till gångfartsområde längs parkens böljande kant i öster och åkertegarna omvandlade till parkens alla värdeytor med olika funktioner och uttryck. Som rumsskapande rygg mot väster utvecklas en zon med högre skogsvegetation som även ger vindskydd och gynnar mikroklimatet i resten av parken.

Ramverk
Den fysiska gestalten ges ett sammanhållet karaktärsfullt uttryck genom ett tydligt gestaltat ramverk. Ramverket ger plats för park- och vegetationsytor och aktivitets- och värdeytor av olika slag och karaktär och byggs upp av ett nät av platser, gångvägar, häckar, planteringar, trädrader, vallar och öppna diken. Sammanhållande element är det nordsydliga gångfartsområdet i öster och ett tydligt nordsydligt gångstråk i parkens inre. I norr, söder och väster finns parkens huvudentréer med små torgplatser och karaktärsfulla portar, träd och blomsterprakt.

Arkitekt: AJ Landskap 
Typ av projekt: Inbjuden tävling 
Tävlingsteam:
Konstnär temalek: Tor Svae & Johan Ferner Sröm | Väg & gata: Lars Nilsson (Norconsult) | Ljusplanering: Torbjörn Eliasson (White Arkitekter)