kv Brevlådan, Stockholm

Upplevelserika platser, parker och promenadstråk i bostadsnära natur.

Projekt:
kv Brevlådan i Svedmyra
Ort:
Svedmyra, Stockholm
Area: 28 000 m2
Uppdragsgivare: 
Exploateringskontoret, Stockholm stad
År:
Konsekvensanalys för grönstruktur och parkutvecklingsprogram för Svedmyra, som underlag för planförslag för nya bostäder 2011. Projektering finplanering 2013. Färdigbyggt: 2017
Sammarbeten:
Naturvärdesbedömning och konsekvensanalys grönstruktur: I samarbete med Ekologigruppen
Fågelboparken:
Samarbete med Lekplatsbolaget
Konstnärlig utsmyckning: Jacob Simonsson

Förtätningen med nya bostäder längs befintliga gator i Svedmyra innebär både en mera urban karaktär i stadsdelen men även konsekvenser för natur och rekreation. Därför togs redan i planarbetet fram en konsekvensanalys och ett program för områdets framtida parkutveckling.

Svedmyras flerbostadsområde ligger på en höjdplatå omgiven av naturmark. Från tunnelbanestationen leder gångstråk genom de barrskogsklädda sluttningarna till bostadsbebyggelsen, lekparker och vidare till större naturområden och omgivande stadsdelar. I programmet för parkupprustningen togs fasta på att utveckla och rusta upp stråken, gatorna och parkerna utifrån naturens villkor. Skogen och markvegetationen omsluter tilläggen och väver på sikt ihop det byggda med landskapet. Tilläggen har även som uppgift att göra stråken tryggare och öka orienteringen.

Aktivitets- och mötesplatser längs det centrala gångstråket identifierades och förslagen utarbetades efter samråd med boende i området. De fyra platserna som sedan byggdes är en finpark med blommande planteringar och sittplatser vid tunnelbanans entré, en mindre lekplats i skogen ”Fågelboparken” med fågelskulpturer, lekhus som fågelholkar och en sandlåda med fågelägg, en mindre torgyta i rondellen Grycksbovägen/Sockenvägen och upprustning av en befintlig lekplats; Oppundaparken, med tilläggen en mindre bollplan och ett utegym.

Arkitekt: AJ Landskap Foto: Mikael Johansson