Inre Hamnen, Norrköping

Med avstamp i vattnet.

Projekt:
Inre hamnen
Ort:
Norrköping
Skede:
Programhandling
Uppdragsgivare: 
Norrköpings kommun
År:
2017

Norrköping förändras från industristad till kunskapsstad och staden kommer att växa kraftigt när hamnen flyttar ut mot Bråviken och de gamla hamnmiljöerna bebyggs. Den nya stadsdelen Inre Hamnen kommer på sikt att utvecklas till en tät innerstadsmiljö med bostäder, service och handel. Kajerna längs Motala ström gestaltas som ett samlande offentligt rum.

AJ Landskap vann med förslaget Bygga Brygga andra pris i en inbjuden arkitekttävling om Inre Hamnens offentliga rum under hösten 2016. På uppdrag av Norrköpings kommun har AJ Landskap efter detta tagit fram ett Program som omfattar fyra platser; Kanontorget, Östra Kolkajen, Fickparken Bubblan samt Graffitiparken. Sedan 2018 arbetar kontoret vidare med Förfrågningsunderlag för  Kanontorget och kommer fortsätta projektera område för område.

Gestaltningen av de nya offentliga rummen i Inre hamnen tar avstamp i platsen, dess karaktär och bevarandevärda objekt och funktioner.

För att stärka platsens kulturvärde lyfts hamnens material och strukturer fram men också nya element tillförs för framtidens minnen.  Platsens element behandlas genom återbruk, upprustning, omgestaltning, ny funktion och genom konstprojekt.

Gestaltningen innebär en varsam transformation av platserna där hållbara material, både grönska och hårda material adderas och en noggrann och engagerad bearbetning av detaljer och helhet genomförs. Omvandlingen kopplar samman stads- och vattenrummen och förskjuter skalan från industrins till människans med ambition att inbjuda till möten och dialog.

Inom området finns idag en mängd platsanknutna objekt, material och andra element som återanvändas eller tas tillvara för nytt ändamål.  En inventering av element som kan återanvändas har genomförts av kontoret. Markmaterial såsom gatsten och betong återanvänds, dessutom finns objekt så som kranar, skopor, förtöjningspollare och containrar som också bidrar till att bevara och förtydliga områdets identitet och karaktär.

Arkitekt: AJ Landskap 
Typ av projekt: Gestaltningprogram Area:  9 500 m2