Integritetspolicy

Policy för behandling av personuppgifter

Allmänt

För oss på AJ Landskap är säkerhet viktigt. Därför är det angeläget att du ska känna dig trygg i hur vi hanterar personuppgifter och hur vi upprätthåller ett högt integritetsskydd. I samband med att EU´s dataskyddsförordning (GDPR) började gälla 25 maj 2018 har vi därför utvecklat vår hantering. I denna policy redogör vi för ur vi behandlar personuppgifter där AJ Landskap (organisationsnummer 556451-9881, Södermannagatan 5, 116 23 Stockholm) är personuppgiftsansvarig.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Som kund, leverantör, samarbetspartner eller underkonsult behandlar vi dina personuppgifter för att hantera avtalsöverenskommelser, underlätta kommunikation och bygga relationer. Uppgifterna behandlas med stöd av de avtal vi tecknat eller enligt gällande lagar och förordningar (exempelvis bokföringslagen).

I den mån vi använder dessa uppgifter till att förmedla viktig information gör vi det med stöd av berättigat intresse.

I genomförandet av våra uppdrag kan vi behöva behandla uppgifter om andra intressenter. Det kan exempelvis vara kontaktpersoner i uppdrag eller aktörer som vi ännu inte har en pågående relation med. Dessa uppgifter har du själv lämnat till oss alternativt har vi samlat in dem i andra kanaler. Uppgifterna hanterar vi med stöd av berättigat intresse.

Söker du en utlyst tjänst hos oss eller om du på andra sätt visar intresse av att arbeta på AJ Landskap behandlar vi uppgifter om dig som arbetssökande för att kunna värdera dina erfarenheter och din bakgrund mot AJ Landskaps behov. Behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av ditt samtycke.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

AJ Landskap minimerar mängden personuppgifter utifrån det behov som finns. Därför avgörs omfattningen av personuppgifter samt lagringstiden av syftet. Nedan beskrivs vilka personuppgifter som behandlas under vilken tidsperiod.

När det gäller kunder, leverantörer, underkonsulter och samarbetspartners behandlas namnuppgifter, kontakt- och adressuppgifter, befattning- och arbetsgivaruppgifter, fakturauppgifter samt eventuella ytterligare uppgifter som du själv väljer att lämna till oss.

För andra intressenter behandlas namnuppgifter, kontakt- och adressuppgifter, befattning- och arbetsgivaruppgifter.

Uppgifterna raderas då AJ Landskap inte längre anser att intresset att behandla uppgifterna är berättigat.

När det gäller arbetssökande behandlas namnuppgifter, kontakt- och adressuppgifter, utbildning, tidigare arbetsgivare, erfarenhet samt ytterligare uppgifter som du själv väljer att lämna till oss. Uppgifter om sökande till utlyst tjänst lämnat raderas två år efter avslutad rekrytering. För spontanansökningar behandlas uppgifterna i upp till två år eller enligt den tidsgräns som uttryckts i samtycke.

Utöver ovan nämnda uppgifter kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies på vår webbplats. Detta görs dock endast via ett separat samtycke på webbplatsen Information om din användning och vilka sidor som besöks lagras då. Personuppgifter som lagras är teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare.

Vilka får tillgång till personuppgifterna?

De personuppgifter som AJ Landskap registrerar behandlas främst internt av anställd personal och endast under de tidsperioder som anges i tabellerna ovan. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till annan part säkerställer vi att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt. Följande kategorier av mottagare kan omfattas av detta:

Myndigheter
AJ Landskap kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra detta.

Personuppgiftsbiträde
Dina uppgifter kan komma att användas eller göras tillgängliga för andra företag eller organisationer som bistår AJ Landskap i att fullgöra sina åtaganden mot dig. Exempel på sådan leverantör är underkonsulter och samarbetspartners som bistår AJ Landskap i genomförandet av uppdrag.

Andra personuppgiftsbiträden som anlitas är till exempel leverantör av IT-drift.

I dessa fall har AJ Landskap som personuppgiftsansvarig ingått ett avtal med biträdet för att säkerställa att personuppgifterna hanteras på ett korrekt och säkert sätt.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du äger själv rätten till din integritet och därmed dina personuppgifter. Därför bistår AJ Landskap dig i din rätt…

…att få tillgång till din data
Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig samt verifiera den information vi har om dig.

…till rättelse
Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad/rättad under förutsättning att dina krav inte strider mot gällande lagstiftning.

…att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”)

Rätt gäller endast om AJ Landskap inte längre har giltigt ändamål och laglig grund för fortsatt behandling. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter att raderas.

…att återkalla samtycke

Du har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som du givit AJ Landskap.

Kontakta oss

Personuppgiftsansvarig är AJ Landskap (556451-9881).
Om du har frågor angående hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att maila oss på personuppgift@aj-landskap.se.

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att AJ Landskap behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Förändringar i denna Integritetspolicy

AJ Landskap förbehåller sig rätten att uppdatera denna policy om behov uppkommer. Uppdateringar kommer om detta blir aktuellt genomföras i detta dokument på denna lagringsplats.