Miljöpolicy

Miljöpolicy

Vi, AJ Landskap AB, arbetar för att skapa hållbara livsmiljöer genom att arbeta med samhällsplanering och landskapsarkitektur ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. AJ Landskap strävar efter att ligga i framkant med att driva utvecklingen mot ett hållbart stadsbyggande.

Vår största miljöpåverkan sker i våra uppdrag. Vårt engagemang, erfarenhet och kunskap inom miljöområdet har därför stor betydelse för att minska miljöpåverkan i de projekt vi utför. Vi följer kontinuerligt upp aktuell forskning för att utveckla och förbättra vår kompetens och förståelse i miljöfrågor.

Vi verkar för att våra kunder ska välja lösningar som är bra ur ett miljö- och livscykelperspektiv med så liten negativ miljöpåverkan som möjligt, exempelvis genom utformning och design, växtval, materialval, återanvändning av material eller förnyelsebara resurser.

Vi miljögranskar förskrivna material för att medverka till att fasa ut de som är skadliga för miljö och hälsa. Vi följer gällande miljölagstiftning som är miniminivå för allt arbete i uppdragen.

I det dagliga arbetet har val av leverantörer och inköp, elektronisk utrustning och energi, samt tjänsteresor och kontorsavfall betydelse för miljöpåverkan, och är därför viktiga att hantera i företagets miljöarbete.

I våra uppdrag strävar vi efter att:

 • välja hållbara lösningar som är bra ur ett miljö- och livscykelperspektiv
 • främja gång- och cykeltrafik
 • verka för att spara naturmark
 • verka för gröna/genomsläppliga ytor framför hårdgjorda
 • verka för lokalt omhändertagande av dagvatten
 • verka för tillräckligt stora friytor för lek och rekreation i staden
 • verka för att tillfredsställa människors behov av gröna rekreationsmiljöer och naturupplevelser
 • verka för att tillfredsställa barns behov av lek och utmaningar
 • verka för att tillfredsställa behovet av demokratiska och tillgängliga mötesplatser
 • verka för att skapa mötesplatser för social interaktion mellan människor
 • verka för återanvändning av material och resurser
 • miljögranska förskrivna material för att bidra till att fasa ut material som är skadliga för miljö och hälsa
 • genom val av vegetation och utformning främja en rik biologisk mångfald

AJ Landskaps miljöarbete sker utifrån företagets miljöledningssystem och kraven i Svensk Miljöbas, med stort fokus på att genomföra konkreta miljöförbättrande åtgärder inom såväl våra uppdrag som i vårt interna miljöarbete. Vi arbetar med ständiga förbättringar gällande vårt miljöarbete i den dagliga verksamheten och i dokumentationen av företagets miljöledningssystem.

Ledningssystemet bygger på de fem grundelementen i ISO 14001. I december 2010 genomfördes vår första miljörevision och vi certifierades enligt Svensk Miljöbas. Vi uppdaterar mål- och handlingsprogram under första kvartalet varje år. Miljöarbetet revideras årligen av representanter från Föreningen Svensk Miljöbas. Den här miljöpolicyn antogs första gången 2010-04-29 och uppdaterades senast 2018-12-06.