Företaget har i ett antal policys formulerat vad som ska vara vägledande för verksamheten och dess utveckling. Kompetens och engagemang hos alla medarbetare är grunden för att kunna säkerställa en hög kvalitetsnivå i företagets olika åtaganden.

Kvalitet och miljö

Företagets kvalitetsarbete innebär att uppdragen utförs i enlighet med gällande krav och bestämmelser så att slutproduktens form och innehåll överensstämmer med beställarens krav och förväntningar.

Genom att erbjuda medarbetare med miljökunnande som – tillsammans med beställaren – definierar de miljömål och miljökrav som ställs ska företaget i samtliga uppdrag aktivt verka för ett långsiktigt hållbart samhälle och en resurssnål och kretsloppsanpassad samhällsutveckling.

Företagets kvalitets- och miljöledningssystem ansluter till SS-EN ISO 9001och SS-EN ISO 14001 som tolkats till företagets verksamhet och behov. Systemet är fastlagt i ett antal dokument som beskriver företagets inriktning, organisation, processbeskrivningar, rutiner, checklistor och mallar för verksamheten.

Sedan 2010 är företaget miljödiplomertat enligt Svensk Miljöbas.

Sverges Arkitekters Sienapris 2011 och Stenpriset 2013 för Stortorget i Gävle.